Gå til hovedinnhold

Hva kan hjelpe pasienter med smerteproblematikk?

En del mennesker som har langvarige smerter og som hindrer dem i en god livskvalitet, har også opplevelser av belastende livshendelser i livet. Noen forteller om psykologiske etterreaksjoner etter vanskelige kirurgiske inngrep.
Langvarig smerte er kompliserte, og pasienter kan opplevelse sterke smerter som en ikke finner en klar årsak til. Smertene er tilstede selv om den opprinnelige skaden er helet.  Dette betyr ikke at smertene ikke er reelle, eller at de er psykologiske.

Se denne videoen for en god forklaring på 5 min:

Det er likevel en del ting pasientene kan gjøre for å lette opplevelsen av smertene, slik at smertene blir lettere å leve med, eller også at en reduserer de smertene som kommer fra spenninger i muskulatur. Pasienten kan få hjelp til å forholde seg til tankene og følelsene som oppstår i forbindelse med sin tilstand, eller i forhold til det å ha smerter som ikke en finner en god forklaring på.

Våre emosjonelle opplevelser i livet, våre livserfaringer og vår håndtering av disse erfaringene har betydning for kroppen vår. Flere internasjonale, og nasjonale studier der en har undersøkt smertepasientenes livserfaringer viser at en stor del av dem har erfaringer med belastninger i livet.

En review fra 2012 oppsummerer at pasienter med posttraumatisk lidelse (PTSD) rapporter om smerter som: fibromyalgi, hodepine, migrene, smerter i kjeve/munn, ryggsmerte, underlivssmerter, og kompleks smerte syndrom. De konkluderer med at PTSD har blitt identifisert som en risiko faktor for langvarig smerte (Moeller-Bertram, KeltnerStrigo, 2012). 

En norsk undersøkelse fra smerteklinikken på Haukeland sykehus viser til at 44 av de 100 pasientjournaler som ble gjennomgått, rapporterte erfaringer med fysisk og/eller seksuelle misbruk eller alvorlige livstraumer I barndommen (Bell m.fl. 2000). I normalpopulasjonen de referer til fant en et klart forhold mellom erfaringer med misbruk og smerter, samt sammenheng mellom fibromyalgi og seksuelle/fysiske overgrep


Sharp og Harvey (2001) oppsummerer hvordan PTSD og smerte har noe av samme symptombilde, som gjør at behandlingen kompliseres og at det er nødvendig med god utredning for smertepasientene - slik at de får behandling for sin PTSD / traumer:
De kognitive, affektive og atferdsmessige komponentene av langvarige smerter kan forsterke og vedlikeholde PTSD. De fysiologiske, affektive og unngåelsespregede handlingene i PTSD kan forsterke og vedlikeholde problemene assosiert med langvarig smerte (Sharp og Harvey, 2001). 

I kliniske sammenhenger har EMDR som metode vist seg effektiv i forhold til redusering av smerte når det også er flere andre forhold som er med på å forsterke smerteopplevelsen. Det vil for noen pasienter være en nyttig tilnærming for å hjelpe dem til en bedre livskvalitet. Det er nødvendig med mer forskning på EMDR sin effekt og dens virkningsmekanismer. 

Den evidensen som er i forhold til EMDR er lagt ut på bloggen her i en egen side, skrevet av Mark Grant som skal ha kurset i september. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

EMDR i behandling av langvarig smerte

To-dagers kurs i EMDR som tilnærming for behandling langvarige smertetilstander og belastende livserfaringer

Bindende påmelding til: eva.t.nass@uit.no

EMDR har blitt rapportert å være svært effektiv intervensjon i forhold til fantomsmerter, hodepine, ryggsmerter og somatiseringssmerter. I likhet med PTSD synes EMDR-terapi å stimulere en forandring i den huskede komponenten av langvarig smerter, inkludert følelsesmessige og viscerale elementer. Dette representerer en betydelig potensiell fordel i forhold til tradisjonelle mestringsfokuserte tilnærminger.
I dette 2-dagers kurset presenteres hjernebaserte modeller av PTSD og langvarige smerter, hva dette vil si for behandling og hvordan det samsvarer med aktive behandlingselementer i EMDR.
Det blir fokus på terapeutiske og praktiske ferdigheter i å fremkalle og integrere somatiske reaksjoner på bilateral stimulering, og på å endre smerteminner og smerterelaterte følelser.

Mark Grant (MA) er en klinisk psykolog med over 20 års erfaring i beh…

EMDR in the treatment of chronic pain Research summary

EMDR in the treatment of chronic pain Research summary
Mark Grant, February 2018


1992; The first published report of EMDR in the treatment (McCann 1993) 1992-2018 13Observational studies 3 x Randomized Controlled Trials 3 x research reviews

Research reviews:
1.Van Rood, deroos (2009) Conclusion: Recommended investigation of EMDR given role of trauma in pain and prevalence of somatization disorders.
2.Gerhardt, Eich et al (2013) Concluded; “early evidence for usefulness of EMDR in chronic pain conditions”
3.Tesarz, Leisner et al, (2014} Concluded; “promising results reported for PLP, headache and chronic musculoskeletal pain (High effect sizes noted).
Outcomes
The strongest evidence for EMDR in the treatment of chronic pain pertains to the treatment of PLP, headaches and chronic musculoskeletal pain. The evidence for other types of pain (eg; Fibromyalgia, CRPS) is less strong.
Tesarz & Leiisner et al also noted that; “The effects of EMDR are mainly associated with decreased pain intensity and em…